Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στους μόνιμους υπαλλήλους

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 663/2019

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας μηνός Ιουνίου 2019».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

ε) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

στ)Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

ζ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

η) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

θ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.

ι) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ια) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 61ΔΕΩΛΜ-8ΔΔ) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΩΕΠΚΩΛΜ-Φ34) για τον μήνα Ιούνιο 2019.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Χορηγεί στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Ιούνιο έτους 2019 ως ακολούθως:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ &

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(6 π.μ. – 10 μ.μ.)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Β************ Ν************** 20 30  
2. Λ*********** Κ************* 20 30  
3. Λ************ Β************ 20 30  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας)
4. Κ************** Α********** 20 16  
5. Β************ Υ********** 20    
6. Μ********* Σ************* 20    
7. Π********** Ε*********** 20    
8. Σ******* Γ********** 20    
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
9. Γ******** Σ*********** 20 30 136
10. Κ********** Χ********** 20 30 50
11. Κ*********** Σ********** 20 30 60
12. Κ********** Ι************* 20 30 136
13. Κ********** Ε********** 20 30 40
14. Κ********* Β********** 20 30 136
15. Μ********** Δ********* 10 10 136
16. Μ********* Γ******** 20 30  
17. Ν**************Ε************* 20 30 50
18. Π******** Κ*********** 20 20 90
19. Ρ******* Η***** 20 30 80
20. Σ********* Σ********* 20 20  
21. Τ********* Φ********* 20 30 30
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22. Α********** Ν************** 20 30 30
23. Γ******** Α*********** 10 15  
24. Ζ******** Α************ 20 30 40
25. Ζ******** Μ************ 20 30 136
26. Κ************ Π*********** 20 20 20
27. Κ********** Γ********** 20 20 136
28. Λ********* Γ************ 20 30  
29. Λ********* Π********** 20 30 30
30. Μ*********** Σ********** 10 15  
31. Π********** Α*************  

10

 

10

 

45

32. Π******* Χ********* 20 30 30
33. Ρ******** Π********** 20 30  
34. Σ********* Δ********* 20 20 20
35. Χ******* Π********** 20 30 30
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
36. Κ*********** Κ********** 20    
37. Γ*********** Ε********** 20    
38. Π********** Δ********** 20 16  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
39. Δ********* Δ*************** 10 16 32
40. Κ*********** Ι************ 20 16 75
41. Κ************* Δ************ 20 16 70
42. Λ********** Θ********** 20 16 48
43. Ν**********Γ********** 20 16 70
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
44. Κ******* Σ******** 20 16 60
45. Π********** Κ********** 20 30  
46. Π******* Χ******** 20 16 95
47. Τ******** Α********** 20 16 95
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
48. Γ******* Ι********* 20 16 40
49. Κ********** Γ********** 20 16 60
50. Μ******** Γ********* 20 16 95
 ΔE ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
51. Γ********** Γ********** 20 30  
52. Σ********* Ι************ 20 30  
53. Σ********** Π********* 20 30  
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
54. Α******** Γ*********** 20    
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
55. Φ******** Ε*********** 20    
56. Κ******** Η******** 20    
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
57. Κ******** Κ********* 20    
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
58. Μ**********Χ********* 20    

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

 

Σχολιάστε