Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στους μόνιμους υπαλλήλους Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 553/2019

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας μηνός Απριλίου 2019».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

ε) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

στ)Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

ζ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

η) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

θ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.

ι) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ια) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: ΨΖΗ3ΩΛΜ-Α6Ω) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΨΙΑΟΩΛΜ-Ν86) για τον μήνα Απρίλιο 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Απρίλιο έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ &

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(6 π.μ. – 10 μ.μ.)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20 30  
2. ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 30  
3. ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 30  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας)
4. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 16  
5. ΜΕΞΗ ΣΟΦΙΑ 20    
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
6. ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 20 30 136
7. ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 30  
8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 20 30 60
9. ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 30 136
10. ΚΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20 30 40
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 30 96
12. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 10 10
13. ΜΠΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 15 15 30
14. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 30  
15. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 20  
16. ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 30 130
17. ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 20 30 30
18. ΣΑΠΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 15  
19. ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 30 30
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 30  
21. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 20 20  
22. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 30 80
23. ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 20 30 136
24. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 20  
25. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 10 76
26. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 30  
27. ΛΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 30 60
28. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20 30  
29. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

20

 

30

 

136

30. ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 20 30 30
31. ΡΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 10  
32. ΣΑΔΕΔΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 20  
33. ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 20 30  
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
34. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20    
35. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20    
36. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 16  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
37. ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 16 70
38. ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 16 75
39. ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 16 70
40. ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 16 48
41. ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 16 70
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
42. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 20 16 60
43. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 20  
44. ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 16 95
45. ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 16 95
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
46. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 16 40
47. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 16 60
48. ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 16 95
 ΔE ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
49. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 30  
50. ΣΙΜΣΙΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 20 30  
51. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 30  
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
52. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 16  
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
53. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20    
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
54. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 20    
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
55. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20    

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •