Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Μαΐου 2020

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Μαΐου 2020». 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) Την υπ’ αριθ. 1323/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2020 (ΦΕΚ 5022/Β’/31-12-2019).

στ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το διοικητικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2020.

ζ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

η) Τις συγκροτήσεις συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Μάιο του έτους 2020 των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων/υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Μάιο του έτους 2020 ως ακολούθως:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1.      

Α*********** Μ***********

20

2.      

Α*********** Γ***********

10

3.      

Β*********** Δ***********

20

4.      

Γ*********** Α***********

20

5.      

Κ*********** Π***********

20

6.      

Κ*********** Α***********

20

7.      

Κ*********** Μ***********

20

8.      

Κ*********** Μ***********

20

9.      

Κ*********** Σ***********

20

10.   

Κ*********** Μ***********

20

11.   

Κ*********** Π***********

20

12.   

Κ*********** Σ***********

20

13.   

Κ*********** Α***********

20

14.   

Κ*********** Α***********

20

15.   

Κ*********** Δ***********

20

16.   

Λ*********** Α***********

20

17.   

Μ*********** Β***********

20

18.   

Π*********** Ι***********

10

19.   

Π*********** Α***********

20

20.   

Π*********** Π***********

10

21.   

Π*********** Β***********

20

22.   

Ρ*********** Α***********

20

23.   

Σ*********** Μ***********

20

24.   

Σ*********** Κ***********

20

25.   

Σ*********** Α***********

20

26.   

Σ*********** Ι***********

20

27.   

Σ*********** Σ***********

20

28.   

Σ*********** Ι***********

20

29.   

Τ*********** Μ***********

20

30.   

Τ*********** Σ***********

10

31.   

Τ*********** Χ***********

20

32.   

Τ*********** Π***********

20

33.   

Φ*********** Α***********

20

34.   

Φ*********** Φ***********

20

35.   

Φ*********** Ε***********

20

36.   

Φ*********** Μ***********

20

37.   

Χ*********** Ε***********

20

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΔ92ΩΛΜ-ΝΝΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔ92ΩΛΜ-ΝΝΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •