Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στο εργατοτεχνικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Αυγούστου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1005/2019                                 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

δ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

ε) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

στ) Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ζ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

η) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

θ) Την υπ’ αριθ. 1243/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης προσωπικού βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 19/12/2018 και όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών

ι) Την υπ’ αριθ. 1286/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αποδοχής αίτησης παραίτησης του επιτυχόντα Σοφιανού Χρήστου του Αγγέλου στη θέση ΥΕ εργάτη καθαριότητας-συνοδό απορ/ρου βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξης ΑΣΕΠ

ια) Την υπ’ αριθμ. 247/2019 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 592/2019 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

ιγ) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 78Α6ΩΛΜ-ΜΕΘ) για τον μήνα Αύγουστο 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία και για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Αύγουστο έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(6 π.μ. – 10 μ.μ.)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
1. Β*********** Ν************* 20 20 30
2. Κ************** Ο********* 20 20  
3. Κ********* Χ******* 20 30 40
4. Κ******** Σ***** 20 15  
5. Κ**************Χ************ 20 30 136
6. Μ*********** Χ*********** 20 30 40
7. Μ*************** Ε************** 10 10  
8. Π********** Ο********* 10 10  
9. Ρ******** Γ********** 20 16 136
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
10. Σ******* Π************* 20    
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ
11. Ζ************* Δ************ 20    
12. Μ************ Χ*********** 20    
13. Δ********** Σ********** 20    

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •