Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στο εργατοτεχνικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 551/2019                                 

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στο εργατοτεχνικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Απριλίου 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

δ) Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

ε) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

στ) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

ζ) Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

η) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

θ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ι) Την υπ’ αριθ. 1243/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης προσωπικού βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 19/12/2018 και όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών

ια) Την υπ’ αριθ. 1286/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αποδοχής αίτησης παραίτησης του επιτυχόντα Σοφιανού Χρήστου του Αγγέλου στη θέση ΥΕ εργάτη καθαριότητας-συνοδό απορ/ρου βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξης ΑΣΕΠ

ιβ) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: ΨΖΗ3ΩΛΜ-Α6Ω) για τον μήνα Απρίλιο 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία και για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Απρίλιο έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(6 π.μ. – 10 μ.μ.)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 20  
2. ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 20 30  
3. ΚΑΡΥΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 20  
4. ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 15 15  
5. ΚΥΡΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 20 30 136
6. ΜΙΧΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 20  
7. ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10 10  
8. ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 10 10  
9. ΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 30  
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
10. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20 20  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ
11. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20    
12. ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20    
13. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20    
14. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20    

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •