Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. μηνός Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 549/2019

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Απριλίου 2019».

                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

ε) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

στ) Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)

ζ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.

η) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

θ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το εργατοτεχνικό προσωπικό ι.δ.α.χ. του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.

ι) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ια) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: ΨΖΗ3ΩΛΜ-Α6Ω) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΨΙΑΟΩΛΜ-Ν86) για τον μήνα Απρίλιο 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Απρίλιο έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(6 π.μ. – 10 μ.μ.)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20 30 60
2. ΜΠΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 15  
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. WASYLOW RYSZARD 15 15  
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 30 60
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5. ΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 30  
6. ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 20  
7. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 30 136
8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15 15  
9. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

20

 

30

 

136

10. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

20

 

30

 

136

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
11. ΚΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 16 95
12. ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 16 95
13. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 16 95
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
14. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 16 50
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
15. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 16 50
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
16. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 30  
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας)
17. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 16  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
18. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 20    
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
19. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 20  
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
20. ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 10 10  
21. ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 10 10  

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •