κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Με την υπ’ αριθμ. 4962/03-04-2017 (ΑΔΑ : 6ΔΔΥ7Λ7-76Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» αποτελεί το υποέργο (1) της εν λόγω Πράξης.

Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος θα  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωφελούμενα νοικοκυριά (ήτοι 360 άτομα) του Δήμου μας, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, ψυχαγωγίας κ.α.

Ειδικότερα, ωφελούμενοι των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος είναι μεμονωμένα άτομα που διαμένουν στον Δήμο Μαραθώνος και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Μαραθώνος που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Από τη λειτουργία της Δομής αναμένεται να επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι :

 • Αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος των ωφελουμένων.
 • Αντιμετώπιση έλλειψης βασικών υλικών (είδη υγιεινής, ένδυσης κ.α.) των ωφελουμένων.
 • Εξάλειψη του αποκλεισμού για την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
 • Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
 • Πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
 • Δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελουμένων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ωφελουμένων.
 • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
 • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας.

Η χρηματοδότηση της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων».

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Μαραθώνος θα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθούν χορηγίες, δωρεές από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα θα δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.).

Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος  λειτουργεί στο Κτίριο Διοίκησης και Υποδοχής, εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης, επί της Λ. Μαραθώνος αρ. 196 – Νέα Μάκρη (Τ.Κ. 19005), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 9.00 π.μ. – 17.00μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας 2294091455.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •