κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Κοινωνικό παντοπωλείο | Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ωφελουμένων

Τμήμα Πληροφορικής Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 666/2018 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος»»,  ως κατωτέρω:

Α. Διάρθρωση Επιτροπής :

Α)  Καναβάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου  Μαραθώνος με βαθμό Α΄.

Β) Καφαταρίδου Όλγα, Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ, Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος.

Γ)  Νότη Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ, Συντονίστρια της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος.

Β. Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής :

Η Επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος. Συγκεκριμένα, ελέγχει και αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και καταρτίζει τον κατάλογο ωφελουμένων των υπηρεσιών της Δομής, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.  Ο κατάλογος των ωφελουμένων αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω π.χ. νέων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων, σε περίπτωση αλλαγής στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ωφελουμένων, κ.λ.π.

Τα μέλη της Επιτροπής θα εργάζονται και θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας τους και θα εκτελέσουν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.

Γ. Διάρκεια της Επιτροπής :

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης της παρούσας με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαγάρης

σημαία ευρωπαϊκής ένωσης                               πεπ αττικής                                  ΕΣΠΑ 2014-2020

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •