Λειτουργία υπηρεσιών ΚΕΠ στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών ΚΕΠ στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει έκτοτε

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ε) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

ζ) Την υπ’ αριθμ. ΔΑΔ/Φ.5/6/6806/17-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

η) Την υπ’ αριθμ. ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

θ) Την υπ’ αριθμ. ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ι) Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

ια) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-5-2020 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 254/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος και την ανάγκη τροποποίησής της

ιγ) Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος είτε έχουν λάβει άδεια ειδικού σκοπού, είτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν λάβει ειδική άδεια με αποτέλεσμα τα ΚΕΠ να λειτουργούν με λιγοστό αριθμό υπαλλήλων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19,

των διατάξεων της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και των ως άνω σχετικών εγκυκλίων, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί  η προστασία της υγείας των υπαλλήλων και η εξυπηρέτηση του κοινού τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 254/2020 απόφαση Δημάρχου ως κατωτέρω:

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 14:30 για την τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, με υποδοχή κοινού από τις 9:00 έως τις 13:00 και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πολίτη και του προσωπικού του ΚΕΠ.

(τηλ. και e-mail επικοινωνίας με το ΚΕΠ Ν. Μάκρης: 22943 20813–814, d.neasmakris@kep.gov.gr

τηλ. και e-mail επικοινωνίας με το ΚΕΠ Μαραθώνα, 22940 69000, d.marathonos@kep.gov.gr).

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την έκδοση νέας, αφού επανεκτιμηθεί η κατάσταση βάσει της εξέλιξης της πορείας του κορωνοϊού.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ7ΖΩΛΜ-ΦΩ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Δ7ΖΩΛΜ-ΦΩ3

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •