Ορκωτοί λογιστές

Λογιστική υποστήριξη Σχολικής Επιτροπής

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ3Ξ465ΘΕΕ-ΥΙ6) (ΑΔΑΜ: 20REQ006173942), προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2020, από 01-01-2020 έως και 31-12-2020 και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 8440 (ΦΕΚ 318/τ.Β’/25-02-2011) «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή – φοροτεχνικό με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες εγκρίθηκε ετήσια δαπάνη έως του ποσού των  3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υποχρεώσεις λογιστή – φοροτεχνικού

 1. Ο Λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται:

Α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη λογιστική, τη φορολογική, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και κάθε άλλο σχετικό Νόμο, ή και Προεδρικό Διάταγμα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο Διαταγή που αφορά το έργο του, μη δεχόμενος παρεμβάσεις προφορικές ή και έγγραφες από τον πελάτη εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους παραβάσεων της εν ισχύ νομοθεσίας.

Β) Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο.

Γ) Να μην παρέχει ανακριβή ή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε πελάτες, η προμηθευτές καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές.

Δ) Αναλαμβάνει γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή  και εύρυμη Λογιστική παρακολούθηση των Σχολικών Επιτροπών, έχοντας πάντα τηνευθύνη για την ορθή τήρηση των λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Ο Λογιστής υποχρεούται για τις ακόλουθες εργασίες:

1 ) Μισθοδοσία καθαριστριών – Σχολικών Τροχονόμων

 • Έκδοση Μισθολογικών καταστάσεων
 • Δημιουργία Αρχείου Ε.Α.Π
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου Α.Π.Δ
 • Αναγγελίες πρόσληψης – Απόλυσης Υ.Ε.Κ.Α
 • Κατάρτιση συμβάσεων στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 • Βεβαιώσεις αποδοχών Εργαζομένων (Μηνιαίες και ετήσιες)
 • Προσωρινές Δηλώσεις ΦΜΥ (Taxis)
 • Βεβαιώσεις αποδοχών από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φ01-042 taxis)
 • ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
 • Καταχώρηση παραστατικών Εσόδων
 • Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων
 • Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών
 • Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων
 • Μηνιαίες καταστάσεις προς απόδοση κρατήσεων Παρακρατούμενων φόρων κλπ.
 • Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
 • Κλείσιμο συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε μήνα
 • Απολογισμοί
 • Κλεισίματα Έτους
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 ΚΑΙ Ε2 κυλικεία)
 • Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 • Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν κλειστή οικονομική προσφορά στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) 08.30μ.μ. με 14.30μ.μ. από την  Τρίτη 21-01-2020 έως και τη Τρίτη 28-01-2020 με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της υπουργικής απόφασης 8440 (ΦΕΚ 318/τ.Β’/25-02-2011) «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελούν τις εργασίες, καθώς και ότι πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, εχεμύθεια, εμπειρία και δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν, σύμφωνα με την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά, από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Νικηφόρος Μπατζές

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •