Λύση υπαλληλικής σχέσεως εργασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΑΡΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007),
 3. Την υπ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) – (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018,9/-2-2018,10/16-2- 2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 5. Τα υπ’ αριθμ. 1052 & 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 σύμφωνα με τις οποίες για τους διορισμούς προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει.
 7. Την υπ αριθ πρωτ. 13436/28-06-2019 πρόσκληση για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για διορισμό σε θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνος
 8.  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν.3584/2007 και ο σχετικός έλεγχος αυτών.
 9. Τις βεβαιώσεις εγγραφής μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
 10. Την υπ αριθ 977/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθ 974/2019 αποφάσεως με θέμα «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ»  σύμφωνα με την οποία διορίσθηκε και ο Ταράτσας Δημήτριος του Ανδρέα σε κενή οργανική θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδός απορριμματοφόρου στο Δήμο Μαραθώνος (ΦΕΚ 1744/2019 τ.Γ)
 11. Τα υπ αριθ ΦΕΚ 2320/τ.Γ/11-12-2019, 2305/τ.Γ/9-12-2019 και 2306 τ.Γ/09-12-2019 όπου δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων/ προσληπτέων κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.
 12. Την υπ αριθ 2629/14-01-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Εκδοση αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018
 13. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος Ταράτσας Δημήτριος του Ανδρέα, ο οποίος διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση στο Δήμο Μαραθώνος βάσει των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ αριθ 3Κ προκήρυξης, και μετά τη δημοσίευση των αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων κατηγορίας ΥΕ αλλάζει φορέα διορισμού (Δήμο Χαλανδρίου) πρέπει να προβούμε στην έκδοση απόφασης λύσης της υπαλληλικής σχέσεως εργασίας μαζί του

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως εργασίας με τον Ταράτσα Δημήτριο του Ανδρέα ο οποίος διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Συνοδών Απορριμματοφόρου στο Δήμο Μαραθώνος βάσει των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης και μετά τη δημοσίευση των αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων κατηγορίας ΥΕ αλλάζει φορέα διορισμού.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της            Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΒΕΙΩΛΜ-ΕΜΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΕΙΩΛΜ-ΕΜΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •