Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Λύση υπαλληλικής σχέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1147/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012)

δ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23288/29-10-2019 αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου Μπρίλη Γεωργίου του Δημητρίου

ε) Την υπ’ αριθμ. 4121865024/29.10.2019 βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

στ) Τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου Μπρίλη Γεωργίου του Δημητρίου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου.

Διαπιστώνουμε

1. Την αποδοχή της από 29/10/2019 αίτησης παραίτησης και την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Μπρίλη Γεωργίου του Δημητρίου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4121865024/29.10.2019).

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για δημοσίευση, μετά από τον κατά νόμο έλεγχο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •