Χημικές τουαλέτες

Μίσθωση χημικών τουαλετών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τη μίσθωση χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού τους, εκτιμώμενης αξίας 1.488,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 04/06/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 10506/19-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΜ97ΩΛΜ-1Ρ5, κατόπιν της με αριθ. 138/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 275.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τη Δευτέρα 02/07/2018 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2008 και πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά ISO 14001: 2004.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο που να πιστοποιεί το ασκούμενο επάγγελμά τους καθώς και άδεια για τη μεταφορά χημικών τουαλετών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της από 04/06/2018 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα υποβληθεί σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (δηλ. Τρίτη 03/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ.) και ο τίτλος της υπηρεσίας (δηλ. Μίσθωση χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού τους).

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

  1. Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 03/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ., σε δύο στάδια, τα οποία δύναται να είναι την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •