Μελέτη πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Μελέτη πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος”.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (επανάληψη) µε κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 49.634,09 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  195339.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης:

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Ο ∆ήµαρχος Μαραθώνος

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό µε κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 49.634,09 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

α)  33.360,45€ για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρικές)  β)  8.340,11 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων) και 6.255,08€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.198,89 € ήτοι 2,5% της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της σχετικής Διακήρυξης

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19007

Πληροφορίες : ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ. 2294320541, 546

E-mail:  techdep@marathon.gr , Ιστοσελίδα: www.marathon.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  από 10-01-23.  Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.marathon.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ  Δημόσια Έργα. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16-01-23, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 19-01-23

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “195339 ”

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 23/01/2023 και ώρα 14:00μ.μ.
 2. Ημερομηνία αποσφράγισης:  Ημερομηνία 24/01/2023 και ώρα 11:00π.μ.
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας είναι η αξιολόγηση – επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών πυρασφάλειας και σύνταξη νέων μελετών όπου δεν υφίστανται για τα κτήρια που στεγάζουν σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαραθώνος   σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις   και την κατάθεση των φακέλων αυτών στο αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απόκτηση του κατάλληλου πιστοποιητικού πυρασφαλείας. Επιπλέον,  η σύνταξη , μετά την έγκριση των μελετών, των τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 1. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατό  (100) ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 2. Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια   της αναλυτικής διακήρυξης.

 1. Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (992,68 Ευρώ)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών

α) Για την κατηγορία «06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» 
β) Για την κατηγορία «09 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές» 

 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 1. Καταλληλότητα

 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • στην κατηγορία μελέτης 9 , πτυχία τάξης Γ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχία τάξης Α και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

 1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α) Για την κατηγορία «06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» τάξη Α’  και άνω, με στελέχωση τουλάχιστον ενός μελετητή 4ετούς εμπειρίας και άνω
β) Για την κατηγορία «09 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές» τάξη Γ’ και άνω με στελέχωση ενός μελετητή 9ετούς εμπειρίας και άνω
γ) Ειδική εμπειρία στην εκπόνηση παρόμοιων μελετών (επιπέδου οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής) η οποία ορίζεται ως εξής:
– Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών μελετών ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας  εκπαιδευτηρίων Αβαθμιας και Ββαθμιας εκπάιδευσης που εκτελέσθηκαν από 01-01-2017 έως σήμερα και εγκρίθηκαν από τα αρμόδια γραφεία Πυρασφάλειας .   

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,   οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

 1. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Ο προσφέρων θα πρέπει διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας   κατά το πρότυπο ISO 9001:2015   για τις κατηγορίες μελετητικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει η παρούσα σύμβαση (μελέτες αρχιτεκτονικές και Η/Μ έργων)

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.  

 1. Παραλαβή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της   διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 1. Χρηματοδότηση

Η μελέτη έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα  ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», στα πλαίσια της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» μέχρι του ποσού των 32.860,00 € με Φ.Π.Α. για σύνταξη μελετών. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημου Μαραθώνος. ( ΚΑ 30.7413.27  & 647332.10)

17.∆ημοσιεύσεις:

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨ (www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr.

O Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •