Μετάταξη μόνιμης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 267/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

στ) Την υπ αριθ πρωτ 23832/4-11-2019 αίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Σ****** Ι****** του Α******  κατηγορίας ΥΕ, κλάδου  ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό  Γ΄  σύμφωνα με την οποία  ζητά τη μετάταξή της σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016 τ.Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ. 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/2017 τ.Β΄)

η) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

θ) Το υπ αριθ 3/15-07-2021 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Σ****** Ι****** του Α****** από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Ύδρευσης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση με τον Βαθμό Γ΄ που κατέχει.

ι) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου

ια) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Σ****** Ι****** του Α****** κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό  Γ΄ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση με τον βαθμό Γ΄ που κατέχει.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3ΩΡΩΛΜ-64Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΩΡΩΛΜ-64Φ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •