Μετάταξη μόνιμης υπαλλήλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Αριθμός Απόφασης: 460/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 74,79 και 224 ου ν.3584/2007
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.4604/2019
 5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 
 6. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 7. Την υπ αριθ πρωτ 8832/06-05-2022 Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός (1) δημοτικού αστυνόμου στο Δήμο Μαραθώνος
 8. Την υπ αριθ πρωτ 11191/02-06-2022 αίτηση της Χ****** Κ****** του Γ******.
 9. Το υπ αριθ πρωτ 12629/16-062022 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Επιλογή υπαλλήλου για μετάταξη στο Δήμο Μαραθώνος
 10. Την υπ αριθ 1429/2022 με αριθ πρωτ 25222/23-06-2022  απόφαση Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπου εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του
 11. Την υπ αριθ πρωτ 20622/25-05-2022 βεβαίωση για το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του κλάδου του υπαλλήλου και ότι δεν είναι η μοναδική που υπηρετεί στον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας.
 12. Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπαλλήλου Χ****** Κ****** του Γ****** κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄
 13. Την υπ αριθ πρωτ 20624/25-05-2022 βεβαίωση Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί της γνησιότητας των  δικαιολογητικών του διορισμού της υπαλλήλου
 14. Την υπ αριθ πρωτ 21308/08-09-2022 βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων
 15. Το υπ αριθ πρωτ 145/22-06-2022 πρακτικό Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μετάταξη της Χ****** Κ****** του Γ******, μόνιμης υπαλλήλου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄ στο Δήμο Μαραθώνος σε κενή οργανική θέση  κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας  με τον βαθμό Β΄ που κατέχει, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Μαραθώνος.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΤΡΦΩΛΜ-ΛΤΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΡΦΩΛΜ-ΛΤΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •