Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 214/2021

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 217 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

στ) Την υπ αριθ πρωτ 22144/14-12-2020 αίτηση του μόνιμου υπαλλήλου Γ******* Ε******* του Λ*******  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων με βαθμό  Β΄  σύμφωνα με την οποία  ζητά τη μετάταξή του σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016 τ.Α)

η) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/2017 τ.Β΄)

θ) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

ι) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/2011 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 105 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-17)

ια) Τις διατάξεις των υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/25/οικ.8467/10-3-2017 και ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/52/οικ.18664/9-6-2017 εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ιβ) Το υπ αριθ 2/22-06-2021 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, Γ******* Ε******* του Λ*******  από τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον Βαθμό Β΄ που κατέχει.

ιγ) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου

ιδ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Τη μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Γ******* Ε******* του Λ*******, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων με βαθμό Β΄ σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον βαθμό Β΄ που κατέχει.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ι2ΖΩΛΜ-9Ρ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ι2ΖΩΛΜ-9Ρ9

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *