Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 215/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α΄)

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

στ) Την υπ αριθ πρωτ 17843/1-10-2020 αίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Γ******* Α******* του Θ*******  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό  Β΄  σύμφωνα με την οποία  ζητά τη μετάταξή της σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού

ζ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/2017 τ.Β΄)

η) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

θ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/2011 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 105 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-17)

ι) Το υπ αριθ 2/22-06-2021 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, Γ******* Α******* του Θ*******  από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση με τον Βαθμό Β΄ που κατέχει.

ια) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Γ******* Α******* του Θ*******, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄ σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση με τον βαθμό Β΄ που κατέχει.
  2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος

Νικόλαος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9454ΩΛΜ-Ο5Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/9454ΩΛΜ-Ο5Ι

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •