Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

στ) Την υπ αριθ πρωτ 20322/18-09-2019 αίτηση του μόνιμου υπαλλήλου Φλώρου Ελευθέριου του Λουκά κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α΄ σύμφωνα με την οποία ζητά τη μετάταξή του σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών

ζ) Τις διατάξεις του αρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016 τ.Α)

η) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/2017 τ.Β΄)

θ) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

ι) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.4/52/οικ.18664/96-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ια) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/2011 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 105 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-17)

ιβ) Το υπ αριθ 2/11-03-2020 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, Φλώρου Ελευθέριου του Λουκά από τον κλάδο ΔΕ Δενδροκηπουρών σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον Βαθμό Α΄ που κατέχει.

ιγ) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου

ιδ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Φλώρου Ελευθέριου του Λουκά, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α΄ σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον βαθμό Α΄ που κατέχει.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/93%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A1%CE%9D%CE%A9

https://diavgeia.gov.gr/doc/93%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A1%CE%9D%CE%A9

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •