Μετάταξη υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Αριθμός Απόφασης: 337/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 & παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020)
 1. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1300/οικ.6667/3-4-2024, ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1302/ οικ.8139/24-4-2024 και ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1305/οικ.8465/29-4-2024 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Το υπ αριθ πρωτ 37449/9-5-2024 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 3. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 4. Την αίτηση με κωδ. Υποβολής 5881868211/12-04-2024 του Π******* Α******* του Κ******* για μετάταξη στο Δήμο Μαραθώνος.
 5. Την υπ αριθ 270/2024 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα:  Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψήφιων για  κάλυψη θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με μετάταξη και απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024.
 6. Το υπ αριθ πρωτ  12939/23-05-2024  πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων του Δήμου Μαραθώνος με μετάταξη και απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024.
 7. Την υπ αριθ πρωτ 13233/27-05-2024 υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Π******* Α******* του Κ******* σύμφωνα με την οποία αποδέχεται τη θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στον Δήμο Μαραθώνος.           
 8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 52338/04-06-2024 έγγραφο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μετάταξη υπαλλήλου στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου κινητικότητας έτους 2024», με το οποίο

α. βεβαιώνεται:

– ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 65% του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου

– ότι ο υπάλληλος δεν είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον ως άνω κλάδο

– συντρέχουν για τον εν λόγω υπάλληλο οι προβλεπόμενες στις διατάξεις των παραγράφων 2 – 4 του άρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προϋποθέσεις

β. αποστέλλονται

– αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου, στο οποίο βεβαιώνεται και ο έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών του

– αντίγραφα τίτλων σπουδών και έγγραφα επιβεβαίωσης γνησιότητάς τους

 1. Την υπ αριθ πρωτ 14728/05-06-2024 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μετάταξη του Π******* Α******* του Κ*******, υπαλλήλου ιδαχ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ στον Δήμο Μαραθώνος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και με τον βαθμό Α΄ που κατέχει.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΕ98ΩΛΜ-Υ6Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΕ98ΩΛΜ-Υ6Ρ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *