Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 391/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις των άρθρων 183 και 217 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

ε) Την υπ αριθ πρωτ 20246/10-11-2020 αίτηση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ρ******* Ε******* του Γ******* κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Πρασίνου με βαθμό  Γ΄  σύμφωνα με την οποία  ζητά τη μετάταξή του σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Δενδροκηπουρών

στ) Το υπ αριθ 5/29-09-2021 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ρ******* Ε******* του Γ******* από την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πρασίνου σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Δενδροκηπουρών με εμπειρία, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον Βαθμό Γ΄ που κατέχει.

ζ) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου

η) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Τη μετάταξη του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ρ******* Ε******* του Γ******* κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου με βαθμό Γ΄, σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Δενδροκηπουρών, με τον ίδιο βαθμό που κατέχει και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, με εμπειρία.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος

Νικόλαος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95Μ4ΩΛΜ-1Η1

https://diavgeia.gov.gr/doc/95Μ4ΩΛΜ-1Η1

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •