Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 212/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α΄)

στ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

ζ) Την υπ αριθ πρωτ 12838/28-7-2020 αίτηση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Λ***** Π***** του Σ***** κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό  Β΄  σύμφωνα με την οποία  ζητά τη μετάταξή της σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού

η) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016 τ.Α)

θ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/2017 τ.Β΄)

ι)) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

ια) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 105 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-17)

ιβ) Το υπ αριθ 2/22-06-2021 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Λ***** Π***** του Σ***** από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον Βαθμό Β΄ που κατέχει.

ιγ) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου

ιδ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Τη μετάταξη της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Λ***** Π***** του Σ***** κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄ σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον βαθμό Β΄ που κατέχει.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΔ6ΨΩΛΜ-5ΛΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔ6ΨΩΛΜ-5ΛΦ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •