Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 589/2019

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη πρώην δημοτικής αστυνόμου, από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού όπου υπηρετεί, στη δημοτική αστυνομία  Δήμου Μαραθώνος». 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Δ/σης Αττικής-Πρόγραμμα Καλλικράτης- Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ 169/2013 τ.Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.4571/2018 (ΦΕΚ 186 Α) για την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα σωφρονιστικά καταστήματα σε υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας των Δήμων.

ε)  Την υπ αριθ 14 με αριθμό πρωτ. 24722/03-04-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

στ)  Το υπ αριθ πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

ζ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

η) Την υπ αριθ  πρωτ  17488/10-08-2018 αίτηση της υπαλλήλου Κόπιτσα Κωνσταντίνα-Παναγιώτα του Ιωάννη (πρώην  δημοτική αστυνόμο του Δήμου Αγ. Παρασκευής) με την οποία ζητά τη μετάταξή της από τη θέση που κατέχει σήμερα ως ΔΕ Φύλαξης στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση  κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, στο Δήμο Μαραθώνος.

θ) Το γεγονός ότι η κα Κόπιτσα Κωνσταντίνα-Παναγιώτα του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 τέθηκε σε διαθεσιμότητα και μεταφέρθηκε από το Δήμο Αγ. Παρασκευής  όπου υπηρετούσε ως δημοτική αστυνόμος, στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

ι) Το υπ αριθ πρωτ 24299/24-09-2018 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί της αποστολής δικαιολογητικών-βεβαιώσεων για τη μετάταξη της κας Κόπιτσα Κωνσταντίνας-Παναγιώτας του Ιωάννη

ια) Το υπ αριθ πρωτ  70787/2018/12-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το οποίο ενημερώνουν την υπηρεσία μας ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετάταξης κατ άρθρο 278 παρ. 1  Ν.4555/2018 (Α΄133) η κάλυψη των θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης στον οποίο ανήκει η Κόπιτσα Κωνσταντίνα-Παναγιώτα υπάλληλος του Κ.Κ. Κορυδαλλού ΙΙ  ανερχόταν σε ποσοστό κάλυψης άνω του 50% καθώς επίσης δεν είναι η μοναδική υπάλληλος που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

ιβ)  Το γεγονός ότι η κα Κόπιτσα Κωνσταντίνα-Παναγιώτα του Ιωάννη , πρώην δημοτική αστυνόμος Δήμου Αγ. Παρασκευής, πληρεί τις προϋποθέσεις της μετάταξής της με μεταφορά της θέσης της από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού  Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου υπηρετεί, σε συνιστώμενη  θέση ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, στο Δήμο Μαραθώνος

ιγ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

  1. Την μετάταξη της Κόπιτσα Κωνσταντίνας-Παναγιώτας του Ιωάννη, πρώην  Δημοτική Αστυνόμος Δήμου Αγ. Παρασκευής, από το  Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού όπου υπηρετεί στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης, σε συνιστώμενη θέση κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, στο Δήμο Μαραθώνος.
  2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για σχετικό έλεγχο και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ο  Δήμαρχος               

                                                                   

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΓΑΡΗΣ

                                                                          

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •