Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 75,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ 986/2016 διαπιστωτική πράξη Κατάταξης προσωπικού στους βαθμούς βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016

ε) Την υπ αριθ 987/2016 διαπιστωτική πράξη Κατάταξης προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015

στ) Την υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Καρατζά Παντελή του Λουίζου κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας  με βαθμό Γ΄

η) Την υπ αριθ 1178/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος»

θ) Την ανάγκη μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου Καρατζά Παντελή του Λουίζου , κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας, από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (όπου ήταν τοποθετημένος προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα Αποθηκάριου) και την τοποθέτησή του στο Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχ. Χώρων της Διεύθυνσης Καθ/τας Ανακ/σης Περιβ/ντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο Καρατζά Παντελή του Λουίζου,  κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας  με βαθμό Γ΄, από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον τοποθετούμε στο Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχ. Χώρων της Διεύθυνσης Καθ/τας Ανακ/σης Περιβ/ντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΛΓΓΩΛΜ-ΥΚΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΓΓΩΛΜ-ΥΚΠ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •