Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου ιδαχ Καλιακούδα Μαρίας του Δήμου κατηγορίας  ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄

ζ) Την υπ αριθ 986/2019 απόφαση με θέμα: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος».

η)Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μαραθώνος Καλιακούδα Μαρία του Δήμου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου εκτελούσε καθήκοντα διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Εργων και την τοποθετούμε στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα διοικητικής-γραμματειακής υποστήριξης.

Η ανωτέρω θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Ηλεκτρομ/κών Εργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για δύο μήνες από σήμερα 15 Ιουλίου 2020  μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΩΑΨΩΛΜ-8ΓΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΑΨΩΛΜ-8ΓΦ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •