Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1114/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την υπ’ αριθμ. 312/20.03.2018 απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί μετάταξης της μόνιμης υπαλλήλου Ειρήνης Κόλλια του Χαρίτου, κατηγορίας TE κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β’, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ΠΕ Δράμας στον Δήμο Μαραθώνος, με μεταφορά της θέσης που κατέχει στον ίδιο κλάδο και κατηγορία, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 525/Γ/2018.

στ) Το υπ αριθ πρωτ   8481/22-05-2018  πρωτόκολλο εγκατάστασής της στο Δήμο Μαραθώνος

ζ) Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθ 575/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»

η) Την υπ αριθ  746/2018 απόφαση με θέμα «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε την μόνιμη υπάλληλο Ειρήνη Κόλλια του Χαρίτου, κατηγορίας TE κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β’, από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος και την τοποθετούμε στο ΚΕΠ Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ