Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 8 Μαρτίου 2017

Αρ. Απόφασης: 410/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ 1301/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος περί μετάταξης της Μέξη Σοφίας του Μιλτιάδη από την κατηγορία ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας στην κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΦΕΚ 169/24-02-2017 τ.Γ)

ε) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Μετά την υπ αριθ 1301/2016 απόφαση περί μετάταξης της μόνιμης υπαλλήλου Μέξη Σοφίας του Μιλτιάδη, από τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄ στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169/24-02-2017 τ.Γ΄, μετακινούμε την υπάλληλο από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και την τοποθετούμε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Οχημάτων, Δήμου Μαραθώνος.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •