Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση – Τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1030/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την υπ αριθ 986/2016 διαπιστωτική πράξη Κατάταξης προσωπικού στους βαθμούς βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016

στ) Την υπ αριθ 987/2016 διαπιστωτική πράξη Κατάταξης προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Γκινοσάτη Βασιλικής του Σπυρίδωνος,  κατηγορίας  ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

η) Την υπ αριθ  608/2018 απόφαση  Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθ 575/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»

θ) Την υπ’ αριθμ. 88310/23202/13-9-2019 απόφαση του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στον Δήμο Μαραθώνος (ΦΕΚ 3581/Β/2019).

ι) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος  Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου  της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Μαραθώνος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Μετακινούμε την μόνιμη υπάλληλο Γκινοσάτη Βασιλική του Σπυρίδωνος, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και την τοποθετούμε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
  2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •