Μετακίνηση – Τοποθέτηση υπαλλήλου

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Χατζηστεφάνου Σοφίας του Χαραλάμπους, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

η) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε την μόνιμη υπάλληλο Χατζηστεφάνου Σοφία του Χαραλάμπους, κατηγορίας ΤE κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’, η οποία είναι τοποθετημένη στο Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Δήμου Μαραθώνος και την τοποθετούμε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος.

Η ανωτέρω υπάλληλος θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα γραμματέα της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Γ2ΟΩΛΜ-ΞΟΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Γ2ΟΩΛΜ-ΞΟΧ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •