Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 24ης Απριλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 13/2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/4/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
  2. Λήψη απόφασης για την ματαίωση της διενέργειας της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
  3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών του προσώπων, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •