Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική επιτροπή | Συνεδρίαση 16ης Αυγούστου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/8/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι ο Δήμος μας, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου έτους 2018 για τους επόμενους έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 23.1.2019.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς σύμμεικτων σπασμένων μη επικίνδυνων αποβλήτων από το ΣΜΑ σε νόμιμη αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας λόγω του κατεπείγοντος.
 2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει με τον Ν.4555/2018 για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις πληγείσες περιοχές λόγω του κατεπείγοντος.
 3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει με τον Ν.4555/2018 για την προμήθεια σιδερένιων κάδων απορριμμάτων για τις πληγείσες περιοχές λόγω του κατεπείγοντος.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και έγκρισης όρων της πρόσκλησης για προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στις πληγείσες περιοχές λόγω του κατεπείγοντος.
 5. Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος λόγω του κατεπείγοντος.
 6. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει με τον Ν.4555/2018 για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα από την ίδια εταιρεία προσωρινά μέσα αποθήκευσης λόγω του κατεπείγοντος.
 7. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει με τον Ν.4555/2018 για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις πληγείσες περιοχές λόγω του κατεπείγοντος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •