Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 30ης Μαΐου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 30/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 50-2016 ΟΕ Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Κα Τζιλάβη Ειρήνη ενός φοίνικα για τον κοινόχρηστο χώρο στην παραλία Νέας Μάκρης.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GENESIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE)”.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ”.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης (προσωρινός ανάδοχος).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (προσωρινός ανάδοχος)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγες φορτηγά) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 9. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή φωτοτυπιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος. (Οριστικός Ανάδοχος)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •