Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 11ης Ιουνίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ/, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”.
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την πληρωμή των ΕΛΤΑ για ταχυδρομικά τέλη λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (οριστικός ανάδοχος)”.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος)
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την τράπεζα EUROBANK εξοπλισμού γραφείων και δέκα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τις οθόνες τους.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την τράπεζα EUROBANK πυροσβεστικού υλικού.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγες, φορτηγά) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς βάσης.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
 11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 4688/2018, β) 4689/2018, γ) 5151/2018, δ) 5155/2018 και ε) 5158/2018, αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 24ο Μονομελές).
 12. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 11/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος.

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •