Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 22η συνεδρίαση 11ης Ιουλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου “ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016”
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ”
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.
 6. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή με του πρακτικού της επιτροπής για την ενοικίαση του κτιρίου για την στέγαση του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018”.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ).
 10. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 7434/2018 και β) 7436/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές)
 11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2079/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Μονομελές).

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •