Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 23η συνεδρίαση 20ης Ιουλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για τη πληρωμή των ΕΛ.ΤΑ. και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για αιτήματα αναζήτησης γνησιότητας εγγράφων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για τη πληρωμή του Τεχνικού έλεγχου οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”.
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 782/2018 απόφασης Δημάρχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 7434/2018 και β) 7436/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές)
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2079/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Μονομελές).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 10. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα έτους 2018.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •