Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 1η συνεδρίαση 14ης Ιανουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 1387/2019 απόφασης Δημάρχου.
 2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5340/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
 3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4111/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.(τμήμα 17ο τριμελές) και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 4. Λήψη απόφασης για την διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την Καταιγίδα ΓΗΡΥΟΝΗΣ την 25/11/2019 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα»
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος για το έτος 2018»
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων στο “20ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο: «Σύγχρονα και Εναλλακτικά Μοντέλα Ανάπτυξης της Αθλητικής Βιομηχανίας»”.
 2. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους
 3. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 1253/2019 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων – Ομάδα Α’ και την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονο.

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε