Οικονομική Επιτροπή | 1η συνεδρίαση 14 Ιανουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 1/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/01/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και στην καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και με ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1. 2021.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.215.000,00 Ευρώ»
  2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού (3 ατόμων) ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 31/01/21 για υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •