Οικονομική Επιτροπή | 1η συνεδρίαση 21 Ιανουαρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 1/2022) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Λήψη Απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 13107/14-07-2021 σύμβαση προμήθειας στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τη συντήρηση & τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών δήμου Μαραθώνος & την επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ κατασκήνωσης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2023»
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΧΗΜΆΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2021-2022» (ομάδα 5) και την κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη
 6. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης στο έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
 7. Λήψη απόφασης περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 8. Λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ102405 στον Δήμο Μαραθώνα
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων.
 11. Λήψη απόφασης περί δαπάνης ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έτους 2022 .
 12. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 13. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση νομικών προσώπων του Δήμου του έτους 2022.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 182820 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •