Οικονομική Επιτροπή | 10η συνεδρίαση 14 Μαρτίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 10/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 14/3/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού για την εξασφάλιση καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου, και στην αποδοχή και τροποποίηση του Προϋπολογισμού για την αποδοχή ποσού λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ολοκλήρωσης του προγράμματος.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  2. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της Πράξης «THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει , καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 22766/09-04-2020 ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 160.000,00€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την πράξη “Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής πόσιμου ύδατος 207,80κ.μ. στον οικισμό Άνω Σουλίου Δ.Ε. Μαραθώνα” και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •