Οικονομική Επιτροπή | 10η συνεδρίαση 5 Μαρτίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 10/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2022
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 11.358€ από την τράπεζα EUROBANK
 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος
 4. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2021
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2021
 6. Λήψη απόφασης για τον Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Μαραθώνος 2022-2025
 7. Λήψη απόφασης για την παράτασης της σύμβασης της εταιρείας, Τσακίρης Νικόλαος – Tsakiris Congress Support και του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Μαραθώνος και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την έγκριση του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 3 «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης
 9. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από ένδικα μέσα σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. 2938/19-2-2021 και 3515/26-2-2021 αιτήσεις της “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ”.
 10. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 498,86τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, καταστροφών, έκτακτων αναγκών και άμεση διαχείριση συνεπειών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 13ης & 14ης Δεκεμβρίου 2020 στο Δήμο Μαραθώνα – Κοινότητα Βαρνάβα» για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •