Οικονομική Επιτροπή | 11η συνεδρίαση 21 Μαρτίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 11/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 21/3/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού για την διάνοιξη του δρόμου για την λειτουργία του σχολείου και στην έναρξη της διαδικασίας μίσθωσης αιγιαλού.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ 155Ε ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ».
  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών αιγιαλού.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •