Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 11η Συνεδρίαση 25ης Απριλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαραθώνος και της Ο.Π.Δ.
 2. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος έτους 2017.
 3. Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης δημοσιεύσεων του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Λήψη απόφασης για την άσκηση Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της με αριθ. πρωτ. 226302/2016 Απόφασης του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α. της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, που υπογράφεται από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αθ. Αναγνωστόπουλο με την οποία επιβλήθηκε διοικητική κύρωση (πρόστιμο) συνολικού ποσού 4.500€ εις βάρος του Δήμου Μαραθώνος και κατά της με αριθμό πρωτ. 4653/1763/2017 Απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 στ. ιβ) και παρ. 2, του Ν. 3852/2010 με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική προσφυγή του Δήμου Μαραθώνος κατά της πρώτης ως άνω απόφασης επιβολής προστίμου».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •