Οικονομική Επιτροπή | 11η συνεδρίαση 31ης Μαρτίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 11/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 31/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

 1. Λήψη απόφασης για την ματαίωση και επανάληψη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Σ.Μ.Α
 2. Λήψη απόφασης για την επανέγκριση της μελέτης και επανακατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Σ.Μ.Α
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της χρήσης ενός αυτοκινήτου από 27/3 έως 30/4/20 για τη κάλυψη των αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες (Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι) από την εταιρεία AUTOHOUSE SA Λ.ΠΟΔΑΡΑΣ Σ.ΠΛΕΤΣΑ ΑΕΒΕ επίσημη αντιπροσωπεία ΤΟΥΟΤΑ στον Δήμο Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1844/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 31ο Μονομελές).
 5. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο (σύμφωνα και με τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου) για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης ανάκλησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Γραμματικού ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •