Οικονομική Επιτροπή | 11η συνεδρίαση 31 Μαρτίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 11/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρόσκληση ΑΤ09, της πράξης «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μαραθώνα» συνολικού προϋπολογισμού 116.560,00 ευρώ (94.000,00 προ Φ.Π.Α.)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών και βεβαίωση σκοπιμότητας αυτών, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μαραθώνα» συνολικού προϋπολογισμού 116.560,00 ευρώ (94.000,00 προ Φ.Π.Α.)
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπογραφής σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μαραθώνα» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ6 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023» του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ»
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 249.292,35€ από απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 Γ’ κατανομή έτους 2021
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2021 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 3, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της μελέτης και κατασκευής του χώρου πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κυδαθηναίων – Ηρακλέους – Αποστόλων με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής από τον κ. Γ.Δ. και την κα Μ.Κ.
 9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμβάσης (του χρόνου διάρκειας) με αντικείμενο τη προμήθεια παροχής υπηρεσιών υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες που περιγράφεται στη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και του Δήμου Μαραθώνα.
 10. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Παράτασης Συμβατικής προθεσμίας του έργου «κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Δικαστικών και Εισαγγελέων λόγω λειψυδρίας»
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συμβάσης (του χρόνου διάρκειας) «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Σ.Μ.Α.».
 12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά κανονιστικής πράξης για ανάθεση έργου σχετικού με την “ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 13. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 16687/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών(τμήμα 14ο Μονομελές) και κατά της με αριθ. 18413/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών(τμήμα 18ο Μονομελές).
 14. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 15. Λήψη απόφασης για παράταση της ημερομηνίας λήξεως των βεβαιωμένων καταλόγων λόγω COVID – 19.
 16. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 17. Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μαραθώνος.
 18. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ή μη λόγω υπαιτιότητας του Δήμου κατόπιν αιτήσεων.
 19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ στον Δήμο Μαραθώνα, σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν.4757/2020

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •