Οικονομική Επιτροπή | 12η συνεδρίαση 19 Απριλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 116/2022 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 117/2022 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη από χρηματικούς καταλόγους
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής Δήμου Μαραθώνος στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 184159 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Μαραθώνος στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» για τη δράση «Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» του Πράσινου Ταμείου με το ποσό των 49.600,00
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 498/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές).
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 5ο Μονομελές).
 10. Λήψη απόφασης περί συνέχισης παράστασης πολιτικής αγωγής – υποστήριξης κατηγορίας από τον Δήμο Μαραθώνος ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου – διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 11. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 123,36 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (sw)
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •