Οικονομική Επιτροπή | 12η συνεδρίαση 24 Μαρτίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 24/3/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος).
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 195339 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτιολόγησης οικονομικής προσφοράς για τον Ανοικτό Διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 195489″
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 288.844,16€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ Γ’ Κατανομή ΚΑΠ 2023
 7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 882/2021 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1472/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές).
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης πρόσθετων λόγων αναίρεσης της με αριθ. 1293/2021 οριστικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII πρώην Ι) και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. 114-2022 Ο.Ε.).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας σε σεμινάριο που αφορά τον Ν.5003/2022 «Οι νέες ρυθμίσεις για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες της Δημοτική Αστυνομίας από την forum-training.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα ΟΠΔ – Στοχοθεσίας έτους 2023 του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών προσώπων του.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •