Οικονομική Επιτροπή | 12η συνεδρίαση 6ης Απριλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 06/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται λόγο τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών από τον συμμετέχοντα.

Λήψη απόφασης για την παράταση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 85847 για την προμήθεια καινούργιου υδροφόρου οχήματος, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •