Οικονομική Επιτροπή | 12η συνεδρίαση 7 Απριλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 7/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός

Α) ότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και τη συνέχιση της διαδικασίας για την δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου διότι το έργο αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές.

Β) ότι πρέπει να γίνει άμεσα η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα και με την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου εσωτερικών για την αποκατάσταση Φυσικών καταστροφών από Θεομηνίες.

Γ) στο ότι λήγει ο χρόνος της πράξης και ο χρόνος παράδοσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνος για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΖΟΥΜΠΕΡΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.215.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»
  3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. 347/11-1-2021 σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών δομών κοινωνικής φροντίδας του Δήμου

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •