Οικονομική Επιτροπή | 12η συνεδρίαση 8ης Απριλίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 8/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”
 2. Λήψη απόφασης για επέκταση της σύμβασης για την  παράδοση-εκποίηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ) τα οποία εγκαταλείπονται σε δρόμους κ.λ.π κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους του Δήμου Μαραθώνος»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης  για την έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Δήμου Μαραθώνος
 5. Λήψη απόφασης  για την τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων (Απόφαση 238/2019 ΔΣ)
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης τριών αυτοκινήτων στον Δήμο Μαραθώνος από την ΜΕΔΗΜ.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς μέσων προστασίας στον Δήμο Μαραθώνος από το φαρμακείο Ελένη Σαμαρτζή & ΣΙΑ ΟΕ. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •