Οικονομική Επιτροπή | 13η συνεδρίαση 16 Απριλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 13/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ενός καινούριου μιάμιση καμπίνας ημιφορτηγού οχήματος τύπου pick-up 4Χ4. (προσωρινός ανάδοχος).
 2. Λήψη απόφασης για την Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος και Υποβολή αίτησης ένταξης της Πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μαραθώνος (του έργου βιοκλιματική ανάπλαση του κέντρου της Νέας Μάκρης» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) του προγράμματος «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»
 3. Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για παραίτηση η μη από το δικόγραφο Προσφυγής – Αίτησης Ακύρωσης.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV της πράξης (επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου) συνολικού Προυπολογισμού 629.362,30€.
 6. Λήψη απόφασης για την πρόταση για χρηματοδότηση σύμφωνα με την αριθμό πρωτ. 119/28-1-2021 πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διεξαγωγής ανοιχτής, μη δεσμευτικής προκαταρκτικής διαβούλευσης για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •